Mất hơn 50 USD, vàng xuống dưới 1.640 USD


Thanh Thanh Lan


15/03/2012