Chưa quàng khăn đúng cách, đừng bước ra đường!


PV


01/11/2013