Hồng Diễm Chi - Người đưa hoa vào tranh


Trang Lê


25/02/2012